Βιομηχανική Ρύπανση
Περιγραφή
Η ανάλυση των βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας με σκοπό την κατανόηση προέλευσης των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων τους καθώς και της απορριπτόμενης θερμότητας στο περιβάλλον. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αποβλήτων. Δόκιμες και βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων που έχουν εφαρμοστεί για κάθε κλάδο βιομηχανίας.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5249

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1010

Διδάσκοντες : Α. Βλυσίδης