Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Περιγραφή
Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Μια αντίθεση «εν τοις όροις»; Αειφόρος ή αξιοβίωτη/ολοκληρωμένη ανάπτυξη; Ο Μηχανικός ανάμεσα σε κρίσιμα διλήμματα. Σύγχρονα εργαλεία στη διαχείριση περιβαλλοντικών/ αναπτυξιακών προβλημάτων. Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Περιβαλλοντική ηθική. Ο ρόλος του μηχανικού στην αντιπαράθεση Περιβάλλοντος Ανάπτυξης. Μελέτες περίπτωσης.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5231

Ιστοσελίδα : http://perseus.thermo.mech.ntua.gr/environ-develop/

Διδάσκοντες : Μ. Παπαδοπούλου