Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με τον μηχανολογικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (σωληνώσεις, αντλίες, συμπιεστές, κυκλώματα, αισθητήρες, μετασχηματιστές, ηλεκτρικές μηχανές) που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού αυτού.

Περιεχόμενο
Διακίνηση υγρών: Ροή σε αγωγούς - Είδη αγωγών -τραχύτητα επιφανειών - Εξαρτήματα -Βαλβίδες - Εξίσωση Bernoulli - Στατική, υψομετρική και δυναμική πίεση - Σωλήνες στατικής πίεσης, Pirot και Prandtl - Γραμμή ενέργειας και υδραυλική γραμμή άτριβης ροής. Κύριες απώλειες ενέργειας ροής σε αγωγούς κυκλικής διατομής: Νόμος Darcy-Weisbach -συντελεστής τριβής και διαγράμματα Moody, Karman και τριβών για νερό και αέρα - Δευτερεύουσες απώλειες ενέργειας ροής: μέθοδος συντελεστών απωλειών και μέθοδος ισοδύναμων μηκών -ροή σε αγωγούς μη κυκλικής διατομής. Γραμμή ενέργειας και υδραυλική γραμμή ιξώδους ροής -το φαινόμενο της σπηλαίωσης - ενεργειακή ανάλυση απλών σωληνώσεων και υδραυλικών δικτύων. Δυναμικές αντλίες -αντλίες θετικής εκτόπισης -Χαρακτηριστικά μεγέθη αντλητικής εγκατάστασης - διαθέσιμο και απαιτούμενο καθαρό ύψος θετικής αναρρόφησης -Φυγοκεντρικές αντλίες - Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλίας -Σημείο λειτουργίας αντλίας -Σύνδεση αντλιών. Ειδική ταχύτητα αντλίας -Διαστατική ανάλυση δυναμικών αντλιών -Κανόνες ομοιότητας - Επιλογή είδους και τύπου αντλίας - Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αντλιών -Διαγράμματα επιλογής αντλιών.
Συμπιεστή ροή και διακίνηση αερίων: Εισαγωγή -Θερμοδυναμικές σχέσεις τέλειου αερίου -Διάδοση ηχητικών κυμάτων -Τοπικές ιδιότητες ηρεμίας για ροή τελείου αερίου - -Κάθετα κρουστικά κύματα -Ισεντροπική ροή σε αγωγό μεταβλητής διατομής -Εισαγωγή στην ροή σε αγωγούς φυσικού αερίου. Συμπιεστές - Τύποι συμπιεστών - Παλινδρομικοί εμβολοφόροι συμπιεστές - κύκλο πρότυπου ψυχρού αέρα - συμπιεστές με λωβούς - συμπιεστές με ολισθαίνοντα πτερύγια - φυγοκεντρικοι συμπιεστές.
Ηλεκτρικά συστήματα: Φορτίο - Δυναμικό - Ρεύμα - Μαγνητικό Πεδίο - Χωρητικότητα -Επαγωγή. Κυκλώματα DC και AC-Κυκλώματα για ειδικές εφαρμογές (ενισχυτές, πηγές τάσης και ρεύματος). Αισθητήρες: Θερμοκρασία - Φως - Μαγνητικό Πεδίο - Παραμόρφωση - Πίεση -Μετατόπιση - Επιτάχυνση - Μετρήσεις (AC -DC) - Συλλογή δεδομένων . Μαγνητικά Πεδία και Κυκλώματα - Μετασχηματιστές. Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας. Ηλεκτρικές Μηχανές - Εισαγωγή - Στρεφόμενες Μηχανές - Σύγχρονες Μηχανές - Μηχανές DC

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5279

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/sme

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_5/FTM/5279_ELECTRIC_MECH_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Λυμπεράτος, Α. Παπαθανασίου

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Παπαδοπούλου, Ι. Τζιγκουνάκης