Διασπορά Ρύπων
Περιγραφή
Ανάλυση του περιβάλλοντος ως αποδέκτη της ρύπανσης. Μηχανισμοί και Διεργασίες στη Φύση. Διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα. Υπολογισμοί Μεταφοράς ρύπων στον αέρα από διάφορες κατηγορίες πηγών. Υπολογιστικά μοντέλα διασποράς στον αέρα. Εφαρμογές λογισμικού μοντέλων διασποράς στην ατμόσφαιρα. Διασπορά ρύπων στα νερά και στο έδαφος. Μεταφορά ρύπων στο νερό: Συστήματα πλήρως αναμεμειγμένα. Συστήματα μη πλήρως αναμεμειγμένα. Συμβατικοί ρύποι, διαλυμένο οξυγόνο, παθογόνα, τοξικές ενώσεις. Μεταφορά ρύπων στο νερό: Ποτάμια. Μοντέλα Streeter-Phelps. Μεταφορά ρύπων στο νερό: Λίμνες. Ευτροφισμός. Μεταφορά ρύπων στο έδαφος:Υπόγεια νερά. Ρύπανση και μεταφορά διαλυμένων ρύπων. Ακόρεστη ζώνη.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5301

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/pollutant_dispersion

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_10/FTM/5301_POLLUTANT_DISPER_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Γρηγοροπούλου, Μ. Καβουσανάκης

Εργαστήριο : Ε. Γρηγοροπούλου, Μ. Καβουσανάκης, Κ. Παπαδοπούλου