Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων
Περιγραφή
Το φαινόμενο της διάβρωσης (ορισμοί - οικονομικές επιπτώσεις, μακροσκοπικές παρατηρήσεις). Στοιχεία Θερμοδυναμικής θεώρησης του φαινομένου της διάβρωσης. Στοιχεία Κινητικής θεώρησης του φαινομένου της διάβρωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης. Μέθοδοι μέτρησης της ταχύτητας διάβρωσης. Εξέταση των κοινότερων μορφών διάβρωσης. Βασικότερα μέτρα αντιμετώπισης τους. Μέθοδοι προστασίας. Αναστολείς της διάβρωσης. Ανοδική προστασία. Καθοδική προστασία. Μεταλλικά επιστρώματα. Mη μεταλλικά και οργανικά επιστρώματα.Δοκιμές ελέγχου για επιστρώματα. Δοκιμές ελέγχου και αποτελεσματικότητας της προστασίας. Μη καταστρεπτικές μέθοδοι για έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5237

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/dpm

Διδάσκοντες : Π. Βασιλείου