Τεχνική Καύσης και Αεριοποίησης
Περιγραφή
Εισαγωγή, γενικά για καύση, λεπτομερής στοιχειομετρία, προαναμιγμένες φλόγες, υπολογισμοί θερμοκρασίας αδιαβατικής φλόγας, δομή στρωτής φλόγας, διατήρηση φλόγας, όρια ευφλεκτότητας, όρια σταθερότητας και σχεδιασμός, ταχύτητα τυρβώδους φλόγας. Θεωρία αναδευόμενου αντιδραστήρα, σταθεροποίηση φλόγας σε ρεύμα υψηλής ταχύτητας. Φλόγες διάχυσης, καύση μονού σταγονιδίου. Εκπομπή ρυπαντών από καύση, εισαγωγή στους καυστήρες.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5254

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Φ. Ζαννίκος