Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Καθαρών Βιομηχανιών
Περιγραφή
Εισαγωγή στο σχεδιασμό «καθαρών» τεχνολογιών: Πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης. Νομοθεσία, κίνητρα. Ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων: δυνατότητες και περιορισμοί. Πρόληψη ρύπανσης και ολοκληρωμένα παραγωγικά συστήματα. Καθαρές Τεχνολογίες και ανάπτυξη. Ανάλυση οριακού σημείου: Ανάπτυξη της μεθοδολογίας του οριακού σημείου για την πρόληψη της ρύπανσης, την ελάττωση εκπομπών ρύπων, την ελαχιστοποίηση χρήσης του νερού καθώς και την μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Εφαρμογές: Ανακύκλωση παλαιόχαρτου (εισαγωγή, μέθοδοι απελευθέρωση ινών, απομάκρυνσης ρύπων και μελανιών, μέθοδοι οπτικής αναβάθμισης).

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5178

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/clean_industries_design/

Διδάσκοντες : Α. Βλυσίδης, Α. Κοκόσης