Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
Περιγραφή
Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική. Μορφές ενέργειας. Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών. Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Αρχές λειτουργίας θερμικών και ψυκτικών κύκλων. Υπολογισμοί εντροπικών μεταβολών. Απωλεσθέν έργο. Διαθέσιμη ενέργεια. Θερμοδυναμική ανάλυση απλών κύκλων ισχύος. Σύνθετοι κύκλοι ισχύος. Θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικών κύκλων. Μέθοδοι πρόρρησης φυσικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών. Ογκομετρική συμπεριφορά καθαρών ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. Συναρτήσεις απόκλισης. Χημικό δυναμικό. Τάση διαφυγής.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5106

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/atherm/

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς