Εφαρμογές της Φυσικοχημείας στη Βιοχημεία
Περιγραφή
Δομή των κυριοτέρων βιομορίων (Κολλοειδή, Αμινοξέα, Πρωτεϊνες, Πυριδίνες, Πουρίνες, ΑΤΡ, ADP, AMP, NAD, FAD, RNA, DNA κλπ). Βιοχημική Θερμοδυναμική (Βιοχημικές πρότυπες συνθήκες, Βιοχημικά εξεργονικές αντιδράσεις, Συζευγμένες αντιδράσεις, Αναδίπλωση πρωτεϊνων, Ενάσεις υψηλής ενέργειας, Αμφιβολικές πορείες, Μετασχηματισμός της ΔG σε βιοχημικά ωφέλιμο έργο, Οξειδωτική Φωσφορυλίωση).
Βιοχημική Κινητική (Ενζυμα, Αναστολείς, Αποδιάταξη και Αναδιάταξη του DNA, Καμπύλες Cot).

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5235

Διδάσκοντες : Σ. Πολυμένης