Προχωρημένα Θέματα Κατάλυσης
Περιγραφή
Τι είναι κατάλυση. Ομογενής-Ετερογενής κατάλυση. Ρόφηση, ισόθερμες ρόφησης. Καταλυτικοί αντιδραστήρες και μορφοποίηση καταλυτών. Παρασκευή καταλυτών οξειδίων μετάλλων. Φορείς καταλυτών. Οξείδια ημιαγωγοί. Ηλεκτρονική θεωρία ημιαγωγών. Επίδραση της ημιαγωγιμότητας στη χημορρόφηση. Ο ρόλος των d-ηλεκτρονίων στις καταλυτικές ιδιότητες ενός στερεού. Στοιχειομετρικά οξείδια. Φύση και δράση των όξινων ή βασικών κέντρων μιάς επιφάνειας. Αρχές επιλογής καταλυτών για ορισμένες αντιδράσεις: υδρογόνωσης και αφυδρογόνωσης υδρογονανθράκων, διάσπασης αλκοολών, σύνθεσης αμμωνίας, πυρόλυσης υδρογονανθράκων, οξείδωσης, αναγωγής, ισομερίωσης, πολυμερισμού, κλπ. Μετατροπή ρύπων καυσαερίων αυτοκινήτων. Δηλητηρίαση στερεών καταλυτών. Είδη δηλητηρίασης. Κατηγορίες δηλητηρίων. Επίδραση διαφόρων παραγόντων στη δηλητηρίαση.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5236

Διδάσκοντες : Δ. Δημοτίκαλη