Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία
Περιγραφή
Εμβάθυνση σε θέματα Ανόργανης Χημείας, κυρίως τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Εισαγωγή στη Χημεία Στερεάς Κατάστασης (κρυσταλλικές δομές, χημικοί δεσμοί σε στερεά, αταξίες δομής, μη-στοιχειομετρικές ενώσεις, ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες μη-στοιχειομετρικών ενώσεων). Χημεία, Δομή, Ιδιότητες και Τεχνολογικές Εφαρμογές των Υδριδίων, των Στοιχείων της ΙΙΙ Ομάδας (σύγκριση βορίου-αλουμινίου ) της IV Ομάδας (σύγκριση άνθρακα- πυριτίου-γερμανίου), της VI Ομάδας (οξείδια, θερμοδυναμική τους και διαγράμματα Ellingham). Οργανομεταλλική Χημεία, δεσμοί μετάλλου-μετάλλου και μεταλλικές πλειάδες. Στοιχεία μεταπτώσεως και Λανθανίδες. Σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές για τους δεσμούς στα σύμπλοκα. Εφαρμογές: Μονοκρύσταλλοι, Ζεόλιθοι, Ημιαγωγοί, Υπεραγωγοί Υψηλών Θερμοκρασιών, νέα ανόργανα υλικά (νάνο-, βιομιμητικά, φωτοκαταλυτικά).

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5160

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/advanced_inorganic_chemistry

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη

Εργαστήριο : Γ. Κακάλη, Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, K. Κορδάτος, Χ. Αργυρούσης