ΕργαστήριοΒιοτεχνολογίας

Πεδιά εξειδίκευσης:

 • Μικροβιακή τεχνολογία. Ανιούσες και κατιούσες διεργασίες παραγωγής μικροβιακών μεταβολιτών και ενζύμων (οργανικά οξέα, αιθανόλη, αμινοξέα, ολιγοσακχαρίτες, ένζυμα βιομηχανικού ενδιαφέροντος, κ.α)
 • Ενζυμική τεχνολογία. Απομόνωση, χαρακτηρισμός, μελέτη μηχανισμού δράσης, τεχνολογική αξιοποίηση ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος.
 • Βιοκατάλυση – Βιομετατροπές. Ανάπτυξη διεργασιών ενζυμικής σύνθεσης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε συμβατικά και μη-συμβατικά συστήματα (οργανικούς διαλύτες, μικρογαλακτώματα, υπερκρίσιμο CO2, κ.α). Ανάπτυξη διεργασιών βιομετατροπών με κύτταρα ( μικρόβια, φύκη).
 • Βιοενέργεια. Μικροβιακή βιομετατροπή λιγνοκυτταρινούχων σε βιοκαύσιμα. Ενζυμική παραγωγή βιο-ντήζελ.
 • Μεταβολική Μηχανική – Βιοπληροφορική.

Εργαστηριακή υποδομή:

 • Βιοαντιδραστήρες στερεάς και βυθισμένης καλλιέργειας (μηχανικής ανάδευσης και με εφελκισμό αέρα).
 • Συστήματα διαχωρισμού – ανάκτησης - ανάλυσης βιομορίων (υπερφυγόκεντρος, φυγόκεντρος, χρωματογραφία – ηλεκτροφόρηση).
  Αναλυτικές συσκευές (GC, HPLC, FTIR, φωτόμετρα, κ.α)
 • PCR, θάλαμος κυτταροκαλλιεργειών.
 • Συσκευές μικροβιακής καλλιέργειας (επωαστήρες), διάρρηξης κυττάρων (υπερήχων, ομογενοποιητής υψηλής πίεσης)
 • Συσκευή υπερκρίσιμου CO2.
 • Συστήματα υπερδιήθησης, ξηραντήρες κατάψυξης, κλπ.

Υποδομή πιλοτικής κλίμακας

 • Βιοαντιδραστήρες στερεάς και βυθισμένης καλλιέργειας.
 • Συστήματα διαχωρισμού και ξήρανσης (φυγόκεντρος συνεχούς λειτουργίας, σύστημα υπερδιήθησης, ξηραντήρες ψεκασμού, συμπυκνωτής κατερχόμενης στιβάδας).