Διακρίσεις-Επιτεύγματα

O Γιώργος Γάκης είναι μεταξύ εκείνων που βραβεύτηκαν με το Léopold Escande 2019 Prize καλύτερης διδακτορικής διατριβής του Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), Γαλλία.

Η διατριβή, με τίτλο "Multiscale modelling and experimental analysis of atomic layer deposition (ALD) of alumina: Interplay of process dynamics, chemistry and interfacial phenomena", εκπονήθηκε με συνεπίβλεψη (co-tutelle) από τον Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή στο ΕΜΠ και  την Prof. Brigitte Caussat, Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques (ENSIACET), INPT. Η υπεράσπιση της διατριβής έγινε στο ΕΜΠ στις 30-10-2019.