Καθηγητές
  Π. Βασιλείου
  Δ. Δημοτίκαλη
  Θ. Θεοδώρου
  Χ. Καραγιάννη
  Μ. Κουή
  Α. Μοροπούλου
  Κ. Χαριτίδης
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Λ. Ζουμπουλάκης
Επίκουροι Καθηγητές
  Α. Καραγιάννης-Μπακόλας
  Α. Καραντώνης
  Γ. Παπαδόπουλος