Καθηγητές
  Ε. Γρηγοροπούλου
  Ι. Καλογήρου
  Α. Κοκόσης
  Μ. Κροκίδα
  Χ. Κυρανούδης
  Κ. Μαγουλάς
  Ζ. Μαρούλης
  Α. Μπουντουβής
  Ν. Παπαγιαννάκος
  Χ. Σαρίμβεης
  Κ. Φιλιππόπουλος
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Ε. Βουτσάς
  Γ. Μαυρωτάς  (Σε αναστολή καθηκόντων)
Επίκουροι Καθηγητές
  Α. Παπαθανασίου
  Α. Τσακανίκας