Τεχνικές Σχεδιάσεις - Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) Εργασίες

Εργασίες

 

engineering2_k.jpeg          engineering1_k.jpeg           engineering3_k.jpeg

Γενικές Πληροφορίες


  • Οι εργασίες του μαθήματος εκπονούνται κατ' οίκον με τα βασικά όργανα σχεδίασης που έχουν προμηθευτεί οι φοιτητές. 
  • Οι εκφωνήσεις των εργασιών παραδίδονται και παρουσιάζονται με την απαραίτητη ανάλυση στο μάθημα.
  • Συνήθης χρόνος εκπόνησης των θεμάτων είναι 2 εβδομάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην εκφώνηση του θέματος καθώς και στον ακόλουθο πίνακα.

Εργασίες 


 Η παράδοση των χειρόγραφων θεμάτων γίνεται έξω από το Ηλιακό Εργαστήριο (αίθουσα H1.502), στο ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό κουτί .

 
α/αΑπαιτούμενες ΓνώσειςΚαταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης

1ο Θέμα

Δείτε στην περιοχή "Εκπαιδευτικό Υλικό" τα "Χρήσιμα για την εκπόνηση των θεμάτων" (κάτω-κάτω στη σελίδα) 

Γραμμές - Γράμματα -
- Είδη Γραμμών - Όψεις
 

2ο Θέμα

& Τομές - Ημιτομές - Κατάκλιση

 

3ο Θέμα

& Διαστάσεις - Σπειρώματα

 

4ο Θέμα

 & CADD

 
 

& Ειδικά Θέματα

(Διαγράμματα Ροής, ή

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, ή 

Ειδικά Μηχανολογικά Σχέδια)

 

Μετά το πέρας της ημερομηνίας παράδοσης κάθε εργασίας θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα οι λύσεις των θεμάτων.

Αξιολόγηση Εργασιών


  • Η συμμετοχή στην εκπόνηση εργασιών/θεμάτων είναι προαιρετική.
  • O μέσος όρος των βαθμών των εργασιών συνυπολογίζεται θετικά στον τελικό βαθμό υπό την προϋπόθεση ότι η διαφορά του από το βαθμό του τελικού γραπτού διαγωνίσματος δεν υπερβαίνει τις 3 (τρεις) μονάδες. Τότε, ο συντελεστής βαρύτητας των εργασιών στον τελικό βαθμό είναι 40%.  
  • Η παράδοση των θεμάτων γίνεται σε σαφώς καθορισμένες ημερομηνίες εντός του εξαμήνου.
  • Κάθε θέμα που παραδίδεται από το φοιτητή διορθώνεται, βαθμολογείται (εφόσον παραδίδεται εμπρόθεσμα) και επιστρέφεται εντός 1-2 εβδομάδων.

Πληροφορίες για την εκπόνηση του θέματος σε CADD


Η εκπόνηση του θέματος αρχίζει μέσα στο PC-Lab κατά το 1ο ή το 2ο τρίωρο κάθε βάρδιας και ολοκληρώνεται στο τέλος του εξαμήνου. Εννοείται ότι οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους στο PC-Lab σε ώρες που αυτό είναι ελεύθερο για γενική εξάσκηση των φοιτητών.

Είναι σημαντικό να τηρείτε τον Κανονισμό του Ε.Π.Υ. σχολαστικά. Μόνο έτσι θα βρίσκετε την αίθουσα πάντα σε λειτουργική ετοιμότητα, ούτως ώστε να μπορείτε σε κάθε ευκαιρία - εντός και εκτός μαθήματος - να εξασκείσθε δουλεύοντας πάνω στις εργασίες σας.

Το πρόγραμμα απασχόλησης της αίθουσας (μερικής ή ολικής) από τα διάφορα μαθήματα, είναι αναρτημένο στη σχετική πινακίδα του διαδρόμου.


Λύσεις Θεμάτων


Σελίδα Υποβολής Θεμάτων CADD


 Αρχή Σελίδας

  .chemeng.ntua.gr
.design by cc@chemeng